Политика за поверителност

Декларация за поверителност във връзка с обработването на личните данни

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на “Ен Про Консулт07” ЕООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Тази Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които “Ен Про Консулт07” ЕООД обработва с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията. Има отношение и към личните данни, обработвани на уебсайта на “Ен Про Консулт07” ЕООД – www.enproconsult.com .

Настоящата Декларация за поверителност има за цел по ясен и разбираем начин да обясни защо и как обработваме и защитаваме Вашата лична информация.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

“Ен Про Консулт07” ЕООД

Гр. София 1407

ул. Голо Бърдо 26

тел. 0888 233 584

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни, можете да изпратите електронна поща на e-mail: info@enproconsult.com или по обикновена поща или куриер до адрес: “Ен Про Консулт07” ЕООД, ул. Голо Бърдо 26, 1407 София, България – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на “Ен Про Консулт07” ЕООД.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими.

В качеството на администратор, а в някои случаи и на обработващ лични данни, “Ен Про Консулт07” ЕООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти и да ги обработва в съответствие с действащото законодателство.

В зависимост от конкретните цели и основания “Ен Про Консулт07” ЕООД обработва и събира посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения: имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, e-mail, абонатен номер към топлофикационно дружество;
 • Предоставени от Вас данни чрез онлайн платформата ни при регистрация и попълване на различни форми: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адреси, логове, бисквитки
 • Предоставени от Вас данни чрез писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

“Ен Про Консулт07” ЕООД обработва лични данни по различни начини. Като администратор на лични данни Ен Про Консулт ЕООД използва данните единствено за предоставяне на договорена дейност, за обслужване на клиенти, обратна информация и за маркетингови цели. Рекламно използване на данните е възможно само за целите на нашите собствени пазарни проучвания, изследвания и реклама. Ние НЕ предоставяме тези данни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен ако се касае за изпълнение на законово задължение или за защита законните интереси на Дружеството.

Като обработващ лични данни, личните Ви данни се предоставят на “Ен Про Консулт07” ЕООД от топлофикационни, ВиК дружества (при наличие на законовите основания за това), от самите физически и юридически лица и/ или техните пълномощници/ представляващи, от упълномощените от сградите – етажна собственост лица, както и при получаване на искания от държавни органи за предоставяне на информация.

Какви са целите и правните основания на “Ен Про Консулт07” ЕООД за обработване на Вашите лични данни?

“Ен Про Консулт07” ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от “Ен Про Консулт07” ЕООД.
 • За извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия и обслужване на клиенти в тази връзка, с оглед спазване на законови и договорни задължения на “Ен Про Консулт07” ЕООД – Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването, Общите условия на топлофикационните дружества, както и за изпълнение на задължения по договори, по които съответното физическо/ юридическо лице е страна. Обработването на лични данни е необходимо и с оглед изпълнението на задълженията ни в областта на данъчното и счетоводното законодателство.
 • Създаване и управление на профил в корпоративния ни сайт и онлайн услугите на “Ен Про Консулт07” ЕООД

Личните данни съобразно Регламента могат да се обработват за целите на законните интереси на “Ен Про Консулт07” ЕООД, включително за съдебна защита на/от правни претенции на/срещу дружеството.
При обработването на личните данни съблюдаваме принципите за: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; конфиденциалност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Колко време пазим Вашите лични данни?

“Ен Про Консулт07” ЕООД е длъжна да съхранява необходимите лични данни за периода на договорените правоотношения с нас, както и с топлофикационните/ ВиК дружества и/ или потребителите на топлинна енергия и получатели на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, като се съобразява с давностните срокове, предвидени в законодателството. При висящи съдебни, рекламационни производства и/ или др. подобни – личните данни е възможно да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, и доколкото това е необходимо за съответното производство.

Личните данни подлежат на унищожаване при отпадането на законовото или договорно основание за обработването им по определен ред и при спазване на подходящите мерки за сигурност и конфиденциалност. Вие може да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 “Ен Про Консулт07” ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, само ако и доколкото е необходимо за изпълнение на възлаганите дейности и при наличие на писмено споразумение и гаранция, че обработващите ще спазват всички законови задължения за защита на личните данни.

Личните данни могат да бъдат предоставени на администратори и обработващи лични данни – топлофикационни дружества, държавни органи. Лични данни могат да бъдат предоставени на контрагенти, извършващи дейности по наше възлагане (предоставящи куриерски услуги, метрологични проверки, IT услуги, адвокати и др. подобни).

“Ен Про Консулт07” ЕООД се старае да предприема всички необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

Мерки за сигурност на “Ен Про Консулт07” ЕООД за защита на личните данни:

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи организационни; технически мерки за физическа защита; защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи; мерки за персонална защита; нормативни и административни мерки.

Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за обработка на данните, включително на мерките за сигурност на системите.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “Ен Про Консулт07” ЕООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

Регламентът предоставя редица права на субекта на данни лицето, за което се отнасят данните, част от които са:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Ограничаване на обработването на личните данни;
 • Право на преносимост на личните данни;
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) при наличие на законово основание за това;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • За упражняване правата Ви “Ен Про Консулт07” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Условията, при които могат да се упражняват тези права, са уредени в Глава III (чл. 12 до 23) от Регламента.

Винаги имате право и на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени. За тази цел трябва да подадете жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Нейният адрес е следния: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №2. Телефоните за връзка с нея са 02/91-53-515, 02/91-53-519. Електронен адрес: kzld@cpdp.bg.