Присъединяване

Подробна информация за процедурата по присъединяване към Топлофикация София можете да прочетете на сайта на дружеството:

Документи за присъединяване

Образец 20 – Заявление за включване на клиенти към “Топлофикация София” ЕАД за небитови / битови нужди

Образец 21 – Списък на собствениците на имоти в сграда:

Образец 22 – Акт за разпредленеи на отопляемите обеми по про

Образец 23 – Заявление-декларация за битов клиент

Образец 24 – Заявление за сключване на договор за небитов клиент

Образец 25 – Договор за небитов клиент

Заявления за изкупуване на обекти
Заявления по време на строителство

Образец 13 – Заявление за съгласуване на подробен график на строително-монтажни работи

Образец 13 В – Заявление за извършване на врязване на топлопроводно отклонение към съществуващата топлопреносна мрежа;

Образец 13 Г – График на строително-монтажни работи

Образец 14 – Заявление за отпускане на топлинна енергия за провеждане на 72-часова топла проба на присъединителен топлопровод и АС

Окончателен договор

Образец 18-1 – Заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване на небитов клиент към топлопреносната мрежа на гр. София

Образец 19-1 – Заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване на битов клиент към топлопреносната мрежа на гр. София

Пълномощно

Предварителен договор

Образец 11-1 – Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на небитов клиент към топлопреносната мрежа на гр. София

Образец 12-1 – Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на битов клиент към топлопреносната мрежа на гр. София

Съгласуване

Образец 1 – Заявление за предоставяне на изходни данни относно наличие на топлопреносни мрежи;

Образец 2 – Заявление за съгласуване / пресъгласуване;

Образец 3 – Заявление за съгласуване / пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Образец 4 – Заявление за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване на сграда за небитови нужди;

Образец 5 – Заявление за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване на сграда за битови нужди и издаване на предварително проучване

Образец 6 – Заявление за съгласуване

Образец 7 – Заявление за издаване на становище / указания за изместване на топлопровод

Образец 8 – Заявление за съгласуване / пресъгласуване